میکرودرم پودری

برای لک صورت

برای لک صورت  یکی از پیشرفت های علم پوست برای انسان است که قبل از پرداختن به ان به توضیح خود لک صورت میپردازیم.

ناشی از افزایش سن یا مربوط به دوره بارداری ویاحتی از قرارگرفتن متمادی درمعرض افتاب به وجود می اید.

صدالبته عوامل دیگری نیز در افزایش این لک هاموثر خواهند بود که با رعایت یک سری نکات از ادامه افزایش انها میتوان جلوگیری کرد.

برای مثال استفاده مداوم از ضدافتاب ها با spf مناسب می تواندمانع از ایجاد لک به روی پوست شود.

افرادبسیاری براین باورند که ضدافتاب الزاما هنگام خروج ازمنزل واجب است که تحقیقات اخیر خلاف این باور رااثبات کرده است.

شماحتی داخل منزل حتی وقتی درحال تماشای تلویزیون هستید نیاز به ضدافتاب دارید.

برای لک صورت :

روشهای مختلفی دارد که یکی از انها دستگاهی به نام میکرودرم ابریژن است .

این دستگاه میتواند تمامی این لک هایی که به مرور برروی پوست بیمارایجادشده است را ازبین ببرد.

نحوه کارکرد این وسیله دراین زمینه بسیارساده است .

البته بایدبه خاطر داشت باید یکسری مسائل راحین درمان رعایت کنیدتاروندکندپیش نرود.

سیستم مناسب برای رفع لک سیستم پودری وسیستم الماسه می باشد.

دردوره درمان شما بایداز ضدافتاب مناسب پوست استفاده کنید تا روند کندپیش نرود.

میکرودرم نیاز به مراقبت خیلی خاصی نداردبنابراین تنها نیاز پوست به ضدافتاب مناسب است که رعایت ان برای بیماربسیارراحت است.

برای لک صورت
برای لک صورت

 

تعدادجلسات درمانی رانمیتوان تعیین کردزیرا پایه میکرودرم برای حتی کمترین مشکل پوستی 10 جلسه است.

شایدکاریک بیمار برای یک لک سطحی در 8جلسه ویک بیمار در15 جلسه رفع گردد.

تنهاراه به نتیجه رسیدن در دوره درمان تداوم است والبته رعایت نکات مراقبتی(ضدافتاب).

عکس بالا یک لک گوشتی ویک لک پوستی رانشان میدهد که صدالبته لک های غیرگوشتی درراس کار این دستگاه قراردارد .

دوره درمان بامشورت متخصصان ما اموزش داده می شود وبهترین مشاوره به شما عزیزان ارائه داده می شود.