جای جوش صورت

جای جوش صورت

رفع جای جوش صورت وبدن بدون عوارض جانبی ومراقبت های ویژه.

قبل استفاده توسط کاربران مبتدی می باشد.

قبل ازجای جوش روزنه های بازپوست تحت درمان قرارمی گیرد.

این وسیله بابرداشتن یک میکرودرن از پوست شما ,پوست رامجبور به کلاژن سازی کرده که این امر خودش برای رفع مشکل کافی است.